banner

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน แอล–18

                ร่างกายที่เสื่อมโทรมในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง อาหารที่ไม่เป็นธรรมชาติ อากาศที่ไม่บริสุทธิ์ สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษมลภาวะ อีกทั้งดำเนินชีวิตทีผิดปกติ ส่งผลให้ร่างกายเสื่อมโทรม เกิดโรคแห่งความเสื่อมมากมาย อาทิเช่น วัยทองก่อนกำหนด เบาหวาน ความดัน อัมพฤก อัมพาต สมรรถภาพทางเพศเสื่อม ชามือชาเท้า เก๊าต์ โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคหัวใจ ไขมันในหลอดเลือดสูง ระบบภายในมดลูก กำลังวังชาลดน้อยถอยลง โรคหลอดเลือด ปวดเมื่อยตามร่างกาย ฯลฯ

ศาสตร์แพทย์แผนจีนอาศัยธรรมชาติ เป็นหลักแห่งการรักษาสุขภาพร่างกาย

     “คน” คือรากฐาน “โรค” คือปรากฏการณ์ มนุษย์เจริญเติบโตอย่างสุขภาพดี แข็งแรงหมายถึง การมีธาตุน้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทองที่บริบูรณ์ แต่สำหรับการเจ็บป่วยของมนุษย์ย่อมหมายถึง ธาตุน้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง ในร่างกายมนุษย์อาจเสื่อมลงหรือ ขาดสมดุลย์นั้นเอง